Rekonstrukce KD

Základní údaje o rekonstrukci

Rekonstrukce KD Slavie je realizována podle projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie", kterou jako zhotovitel provedl Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA | Christian Anton Pichler ZT GmbH | Jan Proksa Architekt D.I.. Součástí plnění smlouvy na zpracování projektové dokumentace je rovněž výkon autorského dozoru.

Výkon TDS a KBOZP zajišťuje společnost REINVEST spol. s r.o.

Archeologický dohled zajišťuje společnost ARCHAIA Jih o.p.s.

EKODOZOR provádí společnost EIA SERVIS s.r.o

Smlouva o dílo byla podepsána dne 24.5.2023. Zhotovitelem je sdružení "Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie". Cena díla je dle smlouvy (vč. dodatků) 534 498 824,30 Kč bez DPH.

Staveniště bylo předáno (stavební práce zahájeny) dne 30.05.2023.

Ukončení stavebních prací má být dle smlouvy o dílo dne 30.05.2025.


Kromě samotných stavebních prací jsou dodávky pro potřeby kulturního domu realizovány v těchto veřejných zakázkách:

Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - AV technika a scénické osvětlení

Smlouva o dílo byla podepsána dne 22.9.2023. Dodavatelem firma AVT Group, a. s. Cena díla je dle smlouvy (vč. dodatků) 57 169 456,00  Kč bez DPH

Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Divadelní technika

Smlouva o dílo byla podepsána dne 17.8.2023. Dodavatelem firma GRADIOR TECH, a. s.  Cena díla je dle smlouvy         70 629 705,00 Kč bez DPH

Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Kuchyňské zařízení (Gastrotechnologie a Technologie Gastronomického chlazení)

Smlouva o dílo byla podepsána dne 17.5.2024. Dodavatelem je firma IN-GASTRO, s.r.o. Cena díla je dle smlouvy 16 870 961,00 Kč bez DPH

Informace o průběhu stavebních prací

Zhotovitel zahájil stavební práce na objektu provedením oplocením staveniště, demoličními pracemi a přepojením všech sítí na staveništní rozvody.

V interiéru objektu proběhly v měsících červnu a červenci demontáže vnitřního vybavení, rozvodů topení, sanity a elektroinstalace, sádrokartonů a podlahových vrstev. V srpnu byla dokončena demontáž vzduchotechniky včetně rozvodů, které byly zazděny a zakryty jinými konstrukcemi. V současné době probíhají práce na demontáži střechy a krovu, podbití dřevěných stropů a skladby podlah ve všech podlažích. Dále byly dokončeny demontáže hodnotných prvků (strop historické tělocvičny, vnitřní dveře do sálu a předsálí, původní okna tělocvičny a sálu a hlavní kamenné schodiště do kulturního domu). Hodnotné prvky byly pečlivě zabaleny a předány do depozitáře Alšovy Jihočeské Galerie a postupně odvezeny do depozitáře v Netolicích. Zhotovitel zároveň provádí statické zajištění stávajících částí objektu s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a obyvatel města.

Do září došlo v exteriéru k dokončení demoličních prací venkovního amfiteátru s lavičkami a stoly, byly provedeny ochranné konstrukce vzrostlých stromů a keřů. Proběhlo kompletní odpojení stávající parovodní přípojky kulturního domu a provedení dočasné přípojky Jihočeského divadla. Byly zahájeny práce na nové parovodní přípojce pro KD Slavie. 

Od začátku října došlo k uzavření cyklostezky na nábřeží řeky Malše, protože musejí být provedeny přeložky plynovodu a vysokého napětí před objektem. Následně zde začaly probíhat zemní práce - snižování terénu směrem k řece a přípravné práce pro výstavbu nového nábřeží s pobytovými schody. V rámci DIO byl před uzavřením cyklostezky vybudován nový světelný přechod s manuálním ovládáním na křižovatce Lidické a Dukelské ulici pro zvýšení ochrany chodců.

Od poloviny září do poloviny listopadu došlo kolem objektu k odstranění stávajících prvků mobiliáře a zeleně a ke statickému zajištění štítových zdí. Kromě toho byly provedeny přeložky vedení Teplárny, plynu a EG.D. Dále bylo provedeno bourání svislé i vodorovné nosné konstrukce. V objektu byly vybourány a uloženy k deponii stávající hodnotné historické prvky. Bourány byly i střechy, krovy, podlahy, stropy a byly odstraněny násypy. Provádí se trysková injektáž k založení nových částí objektu a posílení stávajících základů.

Zároveň probíhá tvorba VTD (výrobně technické dokumentace) a výroba prefabrikovaných a ocelových konstrukcí objektu.

V rámci realizace stavebních prací za období prosinec až polovina ledna bylo kompletně dokončeno hlubinné zakládání formou tryskové injektáže podloží a zároveň také zemní kotvy ke stabilizaci stavebních jam a výkopů. Dále byly provedeny výkopy stavebních jam pro výtahy, schodiště a zajížděcí tribunu Black Boxu. Postupně se provádí vyztužování a betonáž monolitických konstrukcí, které prostupují vertikálně objektem, nebo zasahují do úrovně základů. Konkrétně se jedná o výtahové šachty, kanálů a základové patky pro sloupy. Objekt byl se shora uzavřen novým plechobetonovým stropem ve 4. nadzemním podlaží, osazeným na HEB nosníky. Probíhá odbourávání vodorovných i svislých vnitřních nosných i nenosných konstrukcí a statické zajištění. Generální dodavatel osadil hlavní ležatou větev splaškové a tukové kanalizace.

Během prosince byla odevzdána kompletní výrobně technická dokumentace k divadelní technice.

V rámci realizace stavby v období od poloviny ledna do konce února bylo, vzhledem příznivým klimatickým podmínkám, prováděno vyztužení a betonáž základových pasů, sloupů a svislých stěn ze železobetonu v úrovni 1.NP. Byly tedy provedeny nové svislé konstrukce v úrovni 1.NP a také zdivo výtahových a schodišťových šachet. Rovněž byla dokončena betonáž technologického kanálu v úrovni 1.NP.

Zhotovitel provedl statické zajištění stávajících konstrukcí a nový plecho-betonový strop nad částí 3.NP, osazený na nově osazené HEB nosníky. Průběžně jsou prováděny nové rozvody tukové, dešťové i splaškové kanalizace v úrovni 1.NP. Vzhledem k neúnosnému podloží provádí zhotovitel výměnu podloží a hutnění násypů pod podkladní betony. Pokračují nosné vyzdívky z tradičního zdiva.

Byly zahájeny restaurátorské práce na historicky hodnotných prvcích, archeologicky zdokumentován nález zasypané studny a nález zazděné části původní balustrády.

V rámci stavební realizace za měsíc březen – květen 2024 byly kompletně dokončeny práce na konstrukci Black boxu, tedy svislé monolitické konstrukce, hydroizolace a tepelné izolace. Na objektu byly zrealizovány zazdívky otvorů v nosném zdivu. Došlo k vybourání všech předpokládaných konstrukcí ve stávající části objektu. V 1. NP proběhla kompletní výměna podloží a stabilizace násypů. Probíhá betonáž nových svislých i vodorovných monolitických konstrukcí – stěny, sloupy a stropy. Byla dokončena betonáž výtahové šachty č. 1 a osazena prefabrikovaná ramena schodiště z 1.NP. Dále pak byly provedeny rozvody ležaté splaškové a tukové kanalizace a nyní je realizováno svislé potrubí. V jednotlivých podlažích objektu byly provedeny plecho – betonové stopy na osazené ocelové nosníky, v souladu s DPS. Rovněž byly zahájeny restaurátorské práce na kamenných a štukatérských prvcích a montáž ocelové konstrukce krovu nad stávající částí objektu. Mimo objekt KD Slavie pak probíhají práce na realizaci přeložky vedení Cetin a na úpravě nábřeží.