Rekonstrukce KD Slavie

Vítejte na webové stránce, věnované kulturnímu domu Slavie v Českých Budějovicích, který právě prochází velkou rekonstrukcí.

Na stránku budou postupně přidávány aktuality z rekonstrukce kulturního domu, včetně fotografií.

Aktuality z rekonstrukce březen - květen 2024

V rámci stavební realizace za měsíc březen – květen 2024 byly kompletně dokončeny práce na konstrukci Black boxu, tedy svislé monolitické konstrukce, hydroizolace a tepelné izolace. Na objektu byly zrealizovány zazdívky otvorů v nosném zdivu. Došlo k vybourání všech předpokládaných konstrukcí ve stávající části objektu. V 1. NP proběhla kompletní výměna podloží a stabilizace násypů. Probíhá betonáž nových svislých i vodorovných monolitických konstrukcí – stěny, sloupy a stropy. Byla dokončena betonáž výtahové šachty č. 1 a osazena prefabrikovaná ramena schodiště z 1.NP. Dále pak byly provedeny rozvody ležaté splaškové a tukové kanalizace a nyní je realizováno svislé potrubí. V jednotlivých podlažích objektu byly provedeny plecho – betonové stopy na osazené ocelové nosníky, v souladu s DPS. Rovněž byly zahájeny restaurátorské práce na kamenných a štukatérských prvcích a montáž ocelové konstrukce krovu nad stávající částí objektu. Mimo objekt KD Slavie pak probíhají práce na realizaci přeložky vedení Cetin a na úpravě nábřeží.

Aktuality z rekonstrukce polovina ledna - konec února 2024

V rámci realizace stavby v období od poloviny ledna do konce února bylo, vzhledem příznivým klimatickým podmínkám, prováděno vyztužení a betonáž základových pasů, sloupů a svislých stěn ze železobetonu v úrovni 1.NP. Byly tedy provedeny nové svislé konstrukce v úrovni 1.NP a také zdivo výtahových a schodišťových šachet. Rovněž byla dokončena betonáž technologického kanálu v úrovni 1.NP.

Zhotovitel provedl statické zajištění stávajících konstrukcí a nový plecho-betonový strop nad částí 3.NP, osazený na nově osazené HEB nosníky.

Průběžně jsou prováděny nové rozvody tukové, dešťové i splaškové kanalizace v úrovni 1.NP.

Vzhledem k neúnosnému podloží provádí zhotovitel výměnu podloží a hutnění násypů pod podkladní betony.

Pokračují nosné vyzdívky z tradičního zdiva.

Byly zahájeny restaurátorské práce na historicky hodnotných prvcích, archeologicky zdokumentován nález zasypané studny a nález zazděné části původní balustrády.

Aktuality z rekonstrukce prosinec 2023 - polovina ledna 2024

V rámci realizace stavebních prací za období prosinec až polovina ledna bylo kompletně dokončeno hlubinné zakládání formou tryskové injektáže podloží a zároveň také zemní kotvy ke stabilizaci stavebních jam a výkopů. Dále byly provedeny výkopy stavebních jam pro výtahy, schodiště a zajížděcí tribunu Black Boxu.

Postupně se provádí vyztužování a betonáž monolitických konstrukcí, které prostupují vertikálně objektem, nebo zasahují do úrovně základů. Konkrétně se jedná o výtahové šachty, kanálů a základové patky pro sloupy.

Objekt byl se shora uzavřen novým plechobetonovým stropem ve 4. nadzemním podlaží, osazeným na HEB nosníky. Probíhá odbourávání vodorovných i svislých vnitřních nosných i nenosných konstrukcí a statické zajištění.

Generální dodavatel osadil hlavní ležatou větev splaškové a tukové kanalizace.

Během prosince byla odevzdána kompletní výrobně technická dokumentace k divadelní technice.

Aktuality z rekonstrukce září - listopad 2023

Od poloviny září do poloviny listopadu došlo kolem objektu k odstranění stávajících prvků mobiliáře a zeleně a ke statickému zajištění štítových zdí. Kromě toho byly provedeny přeložky vedení Teplárny, plynu a EG.D. Dále bylo provedeno bourání svislé i vodorovné nosné konstrukce. V objektu byly vybourány a uloženy k deponii stávající hodnotné historické prvky. Bourány byly i střechy, krovy, podlahy, stropy a byly odstraněny násypy. Provádí se trysková injektáž k založení nových částí objektu a posílení stávajících základů.

Zároveň probíhá tvorba VTD (výrobně technické dokumentace) a výroba prefabrikovaných a ocelových konstrukcí objektu.


Kontakt

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 00244732, DIČ: CZ00244732
www.c-budejovice.cz